Politica de confidențialitate | ProMED

In conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privindprotecţiadatelor cu caracter personal, SRL „PROMED C.M.S”, IDNO: 1003600151285, cu sediulînregistratînor. Chișinău,  str.Ștefancel Mare 132, e-mail: office@doconline.md, tel. 022501812 (denumităîncontinuare – Prestator), intenţioneazăsăadministreze, săcolecteze, săînregistreze, săstochezeșisăutilizeze (împreuna „Prelucreze”) dateledumneavoastră cu caracter personal, înconformitate cu Legea, termeniişicondiţiiledescrisemaijos.

Prinbifareacăsuței „Am cititsi sunt de acord cu TermeniișicondițiileșiPolitica de confidențialitate”, încalitate de potențial client, î-mi exprimconsimţămantulînvedereaPrelucrăriidatelormele cu caracter personal, după cum urmează:

 1. Prelucrare

SRL „PROMED C.M.S.” intentioneazăsaprelucrezeurmătoarelecategorii de date cu caracter personal:

 1. numeleşiprenumele;
 2. număruldetelefonmobil;
 3. adresaemail.
 1. Scopul

SRL „PROMED C.M.S.” vaprelucradatelepersonaleînscopulidentificăriiDvs. ca potențial client, pentruadresareîntr-o manierăpoliticoasă, adresaelectronicăpentru a trimitecondițiiletehnicesaualtăinformațiediscutată, numărul de telefonpentru a stabiliîntrevederisau a discutaobiectulcontractului.

 1. Destinatari

Datelepersonale pot fi accesate de angajaţiiorganizației SRL „PROMED C.M.S.”, înconformitate cu atribuţiilespecificefuncţieilorşi cu regulamentul intern al societății.

 1. Durata

SRL „PROMED C.M.S.” intenţioneazăsăprocesezedatelepersonale pe o durată de 30 /treizeci/ zile, după care vor fi distruse.

 1. Drepturi

Înconformitate cu dispoziţiileLegii nr. 133 din 08.07.2011, sunteţiinformatcăaveţiurmatoareledrepturiînlegatură cu Prelucrarea de către  SRL „PROMED C.M.S.” a datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la Prelucrareadatelorpersonale, precum şi cu privire la datele care fac obiectulPrelucrăriișiaoriginiiacestor date;
 • Dreptul de aaveaacces la datele cu caracter personal;
 • Dreptul de intervenenţie (rectificare, blocare, stergere, actualizare) asupradatelor cu caracter personal;
 • Dreptul de obiecţie cu privire la Prelucrareadatelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a nu fi supusuneideciziiindividualeadoptateexclusiv pe bazauneiprelucrări de date cu caracter personal prinmijloace automate;
 • Dreptul de a consulta registrul de evidenţăaoperatorilor de date cu caracter personal;
 • Dreptul de a înaintaplangereCentrului National pentruProtecţiaDatelor cu Caracter Personal precum şi de a se adresainstanţei, pentruatacareadeciziiloroperatorului SRL „PROMED C.M.S.” înconformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011.
 • Încazulîn care doriţisăvăexercitaţioricare din acestedrepturi, puteţisătrimiteți o cerere pe adresaelectronicăoffice@doconline.md.

In cazulîn care refuzaţisăvădaţiconsimţamantulînlegătură cu prelucrareadatelor cu caracter personal, văinformămcă SRL „PROMED C.M.S.” nu vaputearealizascopulindicatmai sus.